-20%

การปลูกมันสำปะหลังยุคใหม่

฿140.00

  • ISBN: 9786165787246
  • ผู้เขียน: อำภา คำวงษา
  • สำนักพิมพ์: เพชรนาคา
  • จำนวนหน้า: 128
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

ป้จจุบันพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังเฉลี่ยแต่ละจังหวัดแล้วอาจจะลดลงบ้าง เพราะเกษตรกรหันไปปลูกพีพชนิดอื่นมากขึ้น หรือปลูกพืชในรูปแบบผสมผสานเชิงท่องเที่ยวมากขึ้น แต่การปลูกมันสำปะหลังก็ยังเป็นที่นิยม เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่มีตลาดรองรับหลายภาคส่วน เนื่องจากสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น พร้อมๆ กับโจทย์ที่ว่าต้อง “ลดต้นทุนการผลิต”ให้ถูกลงด้วย คือสิ่งที่เกษตรกรชาวไร่มันลำปะหลังรวมถึงภาคการผลิตอื่นๆ พยายามที่จะนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหา ป่อยครั้งความเข้าใจเกี่ยวกับ “การลดตันทุน-เพิ่มผลผลิต”มักแปรเปลี่ยนไปเป็นการคาดหวังผลจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ (ยา-ฮอร์โมนต่างๆ) แทนทำให้เป็นโอกาสของบริษัทปุ๋ย-ยาที่เข้ามาทำการตลาดกันอย่างหลากหลาย แต่สุดท้ายก็พบว่าทั้ง “ผลผลิต” และ “ทุน” ที่ใช้ไปนั้นกลับไม่ใด้มีความคืมหน้าเท่าที่ควรนักหนังสืตอ “การปลูกมันสำปะหลังยุดใหม่” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงนั้น แท้จริงแล้วมีปัจจัยตะไรบ้างที่จะต้องมาประกอบกัน โดยในเล่มได้มีการเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของ “พันธุ์มันสำปะหลัง”มีความเหมาะสม การเตรียมดิน ระบบการปลูก และการจัดการดูแล อาทิ การใส่ปุ๋ยทางดิน ทางใบ) การให้น้ำ เป็นต้น พร้อมทั้ง “เทคนิคล- วิธีการ” ของแต่ละสวนที่ใช้แล้วได้ผล ทั้งนี้เมื่อเกษตรกรหรือชาวไร่มันสำปะหลังเกิดความเข้าใจดีแล้วและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ก็เชื่อว่าการมีผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นจะช่วยให้รับมือกับปัญหาเรื่องราคาที่มีความฝันผวน ดลอดจนเป็นอาชีพที่สร้างความคุ้มค่าในเรื่องรายได้ต่อไป

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “การปลูกมันสำปะหลังยุคใหม่”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review