-20%

ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน พิมพ์ครั้งที่ 2

฿140.00

  • ISBN: 9786165787420
  • ผู้เขียน: ทรงพล น้อยบัวทิพย์
  • สำนักพิมพ์: เพชรนาคา
  • จำนวนหน้า: 124
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ผู้คนต่างหาธุรกิจที่ต้องการทำรายได้มากกว่าเดิม ด้วยทรัพยากรที่มีจำกัด ผู้คนต่างหาทางอกด้วยกรรมวิธีต่างๆ เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประมง และปศุสัตว์ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนมากจะทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว เช่น การทำนาเพียงอย่างเดียวซึ่งผลผลิตก็จะได้จากข้าวเพียงอย่างเดียว หรือการเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียวผลผลิตก็จะได้จากปลาเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกัน ทำให้พืชผักผลไม้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการตลอดฤดูกาล จึงทำให้พืชผักผลไม้มีราคาสูง เกษตรกรต่างก็มุ่งหวังให้ผลผลิตสามารถทำรายได้ให้มากๆ ทำให้เกษตรกรต่างพากันพึ่งพาสารเคมีที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผักผลไม้ บ้างก็เน้นสารเคมีที่ส่งผลต่อปริมาณมากๆ บ้างก็ต้องการสารเคมีที่ส่งผลให้พืชผักผลไม้สามารถออกดอกผลนอกฤดูกาล ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนทางการผลิตสูง เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรได้กำไรน้อย บางครั้งก็ไม่พอ จึงเกิดการเพิ่มหนี้สินให้แก่ตัวเกษตรกร ทำให้เกษตรกรต่างดิ้นรนหาทางออก โดยการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามวิธีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม “โครงการ 1ไร่แก้จน” หรือ “1 ไร่ 1 แสน” หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นใดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาและใช้ปฏิบัติจริงในไร่นา และเพื่อเผยแพรให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อย่างไรก็ตามการทำเกษตรแบบผสมผสานกับการเกษตรเชิงเดียวนั้น มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป รายละเอียดในหนังสือต้นแบบและแนวคิด…ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติจริง ตามแผนงานก ารศึกษาทดลองด้านการเกษตร อาจจะแตกต่างจากประสบการณ์ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งผู้ที่จะนำความรู้นี้ไปปฏิบัติควรที่จะศึกษาอย่างกว้างขวางแล้วทดลองปฏิบัติจริงแล้วดัดแปลงรายละเอียดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของครอบครัว และท้องถิ่น

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ต้นแบบและแนวคิด ไร่นาสวนผสม 1 ไร่ ได้ 1 แสน พิมพ์ครั้งที่ 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review