-20%

พรีเซนต์เป็นเห็นโอกาส

฿180.00

  • ISBN: 9786165789608
  • ผู้เขียน: ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
  • สำนักพิมพ์: ต้นคิด
  • จำนวนหน้า: 176
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

คุณผู้อ่านเคยสังเกตเห็นใช่ไหมว่าทำไมคนที่พูดเก่ง นำเสนอเก่ง มักจะประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าในหน้าที่่การงานมากกว่าคนที่่ไม่ค่อยพูดหรือพูดน้อย ทั้้งที่่บางครั้้งฝีมือการทำงานหรือความสามารถของพวกเขาเหล่านั้้นก็แค่พื้้นๆ ธรรมดาไม่ได้โดดเด่นเหมือน ตอนนำเสนอบนเวทีหรือนำเสนอต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่คำตอบง่ายมากครับ เพราะคนที่่พูดเก่งจะมีทักษะในการนำเสนอและโน้มน้าวระดับมืออาชีพ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจนี่่แหละที่่ทำให้ลูกค้าเจ้านาย เพื่่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่่งลูกน้อง เกิดความเชื่่อมั่่น ความเชื่่อถือ จนนำมาซึ่่งความไว้วางใจและการให้โอกาส จึงไม่ใช่เรื่่องแปลกเมื่่อเขามี “โอกาส” มากกว่าคนอื่่น เขาย่อมจะมีแต้มต่อสูงกว่าคนอื่่นๆ ที่่นำ เสนอไม่เก่งหรือพูดไม่เป็น ฉะนั้้นถ้าคุณอยากก้าวหน้าในอาชีพหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจ คุณจำเป็นอย่างยิ่่งที่่จะต้องฝึกทักษะด้านการนำเสนอให้มีความเฉียบคมและสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้เชื่่อในสิ่่งที่่คุณพูดหนังสือ “พรีเซนต์เป็นเห็นโอกาส” ผลงานล่าสุดของอาจารย์ไชยยศ ปั้้นสกุลไชย น่าจะเป็นอีกหนึ่่งทางเลือกสำหรับผู้ที่่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอให้เป็นระดับมืออาชีพเพราะหนังสือเล่มนี้้มาจากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอด 36 ปีของอาจารย์ไชยยศที่่คร่ำ หวอดอยู่ในวงการธุรกิจวิทยากรทำให้ “พรีเซนต์เป็นเห็นโอกาส” อัดแน่นไปด้วยเคล็ดลับเทคนิคต่างๆ มากมายที่่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงเมื่่อคุณเข้าใจและมองเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอแล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่่คุณจะเปลี่่ยนแปลงตนเอง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พรีเซนต์เป็นเห็นโอกาส”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review