-20%

OKRs ชีวิต ปรับมุมคิด พิชิตเป้าหมาย

฿172.00

  • ISBN: 9786165789424
  • ผู้เขียน: ณรงค์วิทย์ แสนทอง
  • สำนักพิมพ์: ต้นคิด
  • จำนวนหน้า: 160
  • Vendor: ALLDAY SHOPPING
  • ประเภทไฟล์: PDF

รายละเอียด

แรงบันดาลใจในการเขียนจากการที่ได้มีโอกาสจากสำนักพิมพ์ซีเอ็ดฯ เป็นผู้แปลและบรรณาธิการหนังสือที่่ชื่่อว่า “Measure What Matters” ของจอห์น ดัวร์ ผู้ที่่เป็นต้นตำรับของแนวคิดเครื่่องมือการบริหารผลงานองค์กรที่่ชื่่อว่า “OKRs (Objective & Key Results)” และได้ตั้งชื่่อหนังสือเล่มนี้้เป็นภาษาไทยว่า “ตั้งเป้าชัด วัดได้ด้วย OKRs” ในระหว่างที่่แปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้้เรา (ผมและทีมงานผู้แปลอีก 5 คน) ได้เรียนรู้และนำเอาหลักการของ OKRs มาใช้กับการแปลหนังสือเล่มนี้้ไปด้วย เช่น เวลาเจอปัญหาเราจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไรให้เร็วที่่สุดง่ายที่่สุดและเหมาะสมที่่สุดคือถ้าเราต้องการจะใช้พลังของทีมงานในการจัดการกับความท้าทายหรือปัญหายากๆ เราควรทำอย่างไร และเราได้เรียนรู้อะไรมากมายนอกเหนือจากการแปลและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้้หลังจากนั้้นผมอยากรู้ว่าแนวคิดของ OKRs จะสามารถใช้กับการตั้้งเป้าหมายชีวิตของคนธรรมดาที่่ไม่ใช่องค์กรได้หรือไม่ผมจึงเริ่่มนำเอาแนวคิดนี้้มาลองใช้กับตัวเองทั้้งเรื่่องการวิ่่งมาราธอน ฮาล์ฟ มาราธอน มินิมาราธอนให้ได้เวลาที่่ต้องการ นำมาใช้กับการตั้้งเป้าเขียนหนังสือ (เขียนเอง พิมพ์เอง ขายเอง) ตั้้งเป้าหมายกับการทำงานในอาชีพที่่ปรึกษาที่่อยากจะเข้าไปเป็นที่่ปรึกษาให้ระดับกรรมการบริหาร (บอร์ด) ขององค์กรลููกค้า ตั้้งเป้าหมายเรื่่องการสร้างรายได้ที่่เรียกว่า “Passive Income” คือการลงทุุนทำอะไรครั้้งเดียวแล้วมีรายได้เข้ามาตลอดนอกจากนี้้ได้มีโอกาสนำเอาแนวคิดนี้้ไปเผยแพร่แนะนำ ให้คำปรึกษากับคนธรรมดาอีกหลายๆ คน เพียงแต่ไม่ได้บอกเขาว่าสิ่่งที่่แนะนำไปนั้้นใช้หลักการ แนวคิดของ OKRs ทำให้คนหลายคนตั้้งเป้าที่ท้าทายได้ ไม่กลัวความล้มเหลว โฟกัสกับเป้าหมายทีละเรื่่อง และแนวคิดนี้้ได้ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายส่วนบุุคคลแม้ว่าจะไม่ใช่ความสำเร็จที่่ยิ่่งใหญ่สำหรับใครๆ แต่ก็ช่่วยปลดล็อกความคิดแบบเดิมๆ ที่่เขาคิดติดอยู่กับความกลัว ความกังวลต่อเรื่่องความล้มเหลว และสามารถนำเอาแนวคิดที่่ได้ไปประยุุกต์ใช้กั้บการตั้้งเป้าหมายชีวิตในเรื่่องอื่่นๆ ต่อไปได้

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “OKRs ชีวิต ปรับมุมคิด พิชิตเป้าหมาย”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vendor Information

  • Vendor: up
  • 5.00 5.00 rating from 1 review